Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: LEDOCOM, spol. s r. o.
Sídlo: Pod Markétou 22, 104 00 Praha 10 - Hájek
IČ: 25622731
Zapsaná: v obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 55638
Telefon: (+420) 241 716 508
Email: info@ledocom.cz
Kontaktní adresa: Říčanská 149, Sibřina 250 84 Praha-východ
Seznam provozoven: Ledocom, Říčanská 149, Sibřina 250 84 Praha-východ
Provozní doba: Pracovní dny 8:00 - 11:45 a 12:15 až 16:00

2. Účel a definice pojmů

1.1   Tyto Obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují podmínky nákupu zboží obchodní společnosti LEDOCOM, spol. s r. o. se sídlem Pod Markétou 22, 104 00 Praha 10 - Hájek, IČ 25622731, zapsanou v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 55638, jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a zákazníkem této společnosti jako kupujícím (dále jen „kupující“).

1.2 Uzavřením smlouvy kupující bere na vědomí a vyjadřuje svůj souhlas s těmito podmínkami. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek, jejich doplnění nebo změny, jsou přípustné jen tehdy, jestliže se na nich smluvní strany písemně dohodly. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním smlouvy a těmito podmínkami, mají přednost ustanovení smlouvy.

 V těchto Podmínkách mají následující termíny tento význam:

  • Prodávající: LEDOCOM, spol. s r.o. se sídlem Pod Markétou 22, 104 00 Praha 10 - Hájek IČ 25622731, zapsanou v Obcodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 55638.
  • Zboží: Zbožím se v těchto podmínkách rozumí věci a jejich součásti, které se smlouvou prodávající zavazuje dodat kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k těmto věcem a kupující se zavazuje zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu, a to bez ohledu na to, zda je ve smlouvě zboží označeno jako zboží, náhradní díly apod.
  • Smlouva: Písemná kupní smlouva, a/nebo rámcová kupní smlouva, uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím nebo objednávka provedená kupujícím a následně písemně potvrzená prodávajícím vztahující se k dodávce zboží.
  • Práva k duševnímu vlastnictví: Veškerá práva nemateriální povahy jako jsou práva autorská práva podobné povahy, práva k databázím, práva k designům, práva ke vzorům, patentům, ochranné známky a registrace domén a přihlášky kterékoli z výše zmíněných, práva na zachování tajemství, know-how, obchodní tajemství.
  • Objednávka: Písemná, či elektronická objednávka provedená kupujícím na dodávku zboží.
  • Specifikace: Veškeré specifikace a/nebo popisy jakéhokoliv zboží, které má být dodáno, jež jsou zmíněny v objednávce.

3. Uzavření smlouvy, předmět plnění

2.1 Návrhem smlouvy je objednávka kupujícího. K uzavření smlouvy dojde potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

2.2 K uzavření smlouvy může vedle způsobu uvedeného pod bodem 2.1 dojít také písemnou dohodou prodávajícího a kupujícího, která bude obsahovat náležitosti požadované § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění, obchodní zákoník.

2.3 Prodávající si vyhrazuje právo na zboží, a to i na tom, které již bylo objednáno, provádět přiměřené a technicky zdůvodnitelné změny, a to bez předchozího oznámení Kupujícímu.

4. Smluvní dokumenty

3.1 V případě, že není cena zboží stanovena jinak (např. odkazem na ceník prodávajícího na internetu), je součástí smlouvy také cenová nabídka prodávajícího akceptovaná kupujícím. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto podmínky, se kterými smluvní strany uzavřením smlouvy závazně souhlasí. V případě rozpor znění jednotlivých ustanovení smlouvy a obchodních podmínek mají ustanovení smlouvy přednost. V případě, že smlouva obsahuje ještě jiné dokumenty, stanoví vzájemný vztah těchto dokumentů smlouva.

3.2 Jakákoli změna smlouvy může být sjednána v písemném dodatku ke smlouvě.

5. Cena, fakturace a platební podmínky

4.1 – Cena

  • Ceny uvedené v ceníku Prodávajícího nebo v jiných dokumentech Prodávajícího jsou ceny základní a mohou být smluvně upraveny. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny dle potřeby aktualizovat. Pro účely Smlouvy jsou relevantní pouze ty ceny, které jsou uvedeny v písemné Smlouvě (zejména v potvrzené Objednávce). Objednávka zejména obsahuje konkrétní údaje o dílčím obchodu, cenu, údaje o obalech, označení zboží, jeho množství a lhůtu k dodání.
  • Cena uvedená ve Smlouvě je dohodnutá kupní cena. Ceny zboží uvádí Prodávající ve vlastním ceníku, který je Kupujícímu znám prostřednictvím webových stránek Prodávajícího. Prodávající může Kupujícímu poskytnout slevy.

4.2 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu stanovenou ve Smlouvě. Úhradu kupní ceny bezhotovostním bankovním převodem provede Kupující na základě originálu faktury.

4.3 Splatnost kupní ceny je stanovena ve Smlouvě. V případě, že splatnost kupní ceny není stanovena ve Smlouvě, je Kupující povinen zaplatit kupní cenu do 14 dnů ode dne doručení řádné faktury.

6. Dodávka, přijetí a reklamace

5.1 Prodávající prohlašuje a garantuje, že všechno jím dodané zboží je v řádné a obchodovatelné kvalitě a je způsobilé k účelu, ke kterému má být použito, pokud je tento účel uveden ve smlouvě, jinak k obvyklému účelu.

5.2 Prodávající prohlašuje, že na všechny povinné výrobky, které má ve své nabídce, je vydáno Prohlášení o shodě nebo alespoň Ujištění o Prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění. Tento dokument je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího, popř. u jednotlivých prodejců. Prodávající současně upozorňuje, že na zboží označené značkou evropské certifikace CE není povinen kupujícímu žádné dokumenty týkající se Prohlášení o shodě poskytnout.

5.3 Převzetí zboží kupujícím závisí na splnění specifikace zboží ve smlouvě. Předávací proces musí proběhnout písemným potvrzením dodacího listu (faktury) kupujícím (oprávněnou osobou).

5.4 Dodávky budou realizovány dle písemné dohody smluvních stran.

5.5 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu (faktury) kupujícím. Škoda na předmětu plnění (zboží), která vznikla po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě na zboží došlo v důsledku porušení povinností prodávajícího.

5.6 V případě, že kupujícímu bude zboží dopraveno prodávajícím, resp. smluvním partnerem prodávajícího, bude tak učiněno na základě individuálních podmínek dopravy.

5.7 Kupující je povinen prohlédnout zboží bezodkladně po jeho převzetí.

5.8 Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jak určuje smlouva a odpovídá za to, že zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti sjednané ve smlouvě. Prodávající odpovídá za vady (tj. zboží není v souladu se smlouvou, nevyhovuje specifikacím, nedosahuje požadovaného stupně výkonnosti, není ve sjednané kvalitě nebo způsobilé k účelu, ke kterému má být použito, pokud je tento účel ve Smlouvě uveden, jinak k obvyklému účelu), které má zboží v době předání kupujícímu anebo v záruční době, přičemž kupující má právo toto zboží reklamovat dle Reklamačního řádu prodávajícího, který je nedílnou součástí smlouvy.

5.9 Kupující prohlašuje, že se seznámil s Reklamačním řádem LEDOCOM, spol. s r. o. (dále jen Reklamační řád), jež je nedílnou součástí těchto Podmínek. Prodávající případné nároky vyplývající z odpovědnosti za vady zboží bude uplatňovat podle tohoto Reklamačního řádu, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

6.1 V případě prodlení kupujícího se zaplacením splatné kupní ceny, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení a zákonný úrok z prodlení.

6.2 Kupující má právo v případech vymezených ve smlouvě písemně odstoupit od smlouvy. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu odstupné ve výši 50% kupní ceny zboží, kterého se smlouva týkala. Právo na odstoupení od smlouvy přísluší kupujícímu pouze po dobu 10 dnů ode dne uzavření smlouvy.

6.3 V případě prodlení kupujícího s převzetím předmětu plnění (zboží) v dohodnutém termínu a místě dodání je prodávající oprávněn požadovat za prodlení přesahující 15 dnů smluvní pokutu ve výši 0,1% za každý den prodlení z hodnoty nepřevzatého předmětu plnění (zboží), přičemž není dotčeno právo na náhradu škody.

8. Záruky

7.1 Kromě ostatních záruk stanovených příslušnými obecně závaznými právními předpisy prodávající zaručuje dodání zboží v množství, jakosti a provedení dle smlouvy a odpovídá za to, že zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti ve smlouvě dohodnuté. Prodávající poskytuje záruku v délce 12 měsíců od data předání zboží kupujícímu, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.

7.2 Prodávající zejména zaručuje kupujícímu, že množství, jakost a provedení zboží odpovídá všem podmínkám smlouvy. Prodávající dále zaručuje, že zboží je bez vad jakéhokoliv druhu, je ve shodě se všemi příslušnými zákony a předpisy a neporušuje práva žádné ze třetích stran.

7.3 Během záruční doby prodávající je povinen na žádost kupujícího vyměnit vadné zboží nebo odstranit vady tak, aby zboží odpovídalo podmínkám smlouvy. Prodávající poskytuje od okamžiku výměny zboží záruku po dobu dalších 12 měsíců.

7.4 Mezi prodávajícím a kupujícím může být sjednán garanční paušál, jehož výše bude upravena samostatně ve smlouvě.

9. Obaly

Zboží je dodáváno v nevratných a vratných obalech. Vratné obaly jsou účtovány na fakturách formou zálohy. Vratné obaly jsou evidovány pod evidenčním číslem. Po vrácení zakoupeného vratného obalu Kupujícím, bude Kupujícímu vystaven dobropis, po potvrzení dobropisu Kupujícím bude zaslána vratka zálohy na bankovní účet, složenkou nebo vyplacena v hotovosti, při osobním řízení. Lhůta na vrácení vratného obalu je stanovena nejdéle na 9 měsíců od data zakoupení. Po uplynutí lhůty na vrácení vratného obalu v délce 9. měsíců si bude Prodávající účtovat Kupujícímu opotřebení ve výši 15% ze zálohy.

Kupující může vratné obaly vrátit:

  • Na provozovnu LEDOCOM, spol. s r. o., Říčanská 149, 250 84 Sibřina.
  • Zaslat spediční nebo poštovní službou na vlastní náklady

Vratné obaly kupující vrací v původním stavu, řádně očištěné včetně uzávěru. V opačném případě si prodávající vyhrazuje právo účtovat kupujícímu očištění vratného obalu nebo cenu uzávěru. (zátky, zaslepovací matice, …)

Problematiku vratných obalů řeší Reklamační oddělení: info@ledocom.cz

10. Přechod vlastnictví

9.1 Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje Kupujícímu, že je plně oprávněn a způsobilý převést na Kupujícího, při dodání řádné a ničím neomezené vlastnické právo ke Zboží, včetně záruk třetích stran spojených s dodávaným Zbožím, a že vlastnictví Zboží bude převedeno bez jakýchkoliv nároků, zástavních práv a břemen.

9.2 Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího do doby úplného zaplacení kupní ceny prodávajícímu ve výši oprávněně fakturované částky. Prodávající tedy nabude vlastnické právo na zboží až v okamžiku úplného uhrazení ceny zboží.

11. Práva k duševnímu vlastnictví

10.1 Prodávající garantuje (je-li to aplikovatelné), že Práva duševního vlastnictví a know-how poskytnutá v souladu s právními předpisy Kupujícím pro jeho použití budou užita výlučně pro potřeby Kupujícího a Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu všechny podklady poskytnuté Kupujícím, zejména plány, studie, a dokumentaci připravenou Kupujícím nebo jeho sub-dodavateli pro plnění Smlouvy.

10.2 V případě, že se ke Zboží vztahují Práva duševního vlastnictví, nebo know-how třetích osob, je Prodávající povinen zajistit Kupujícímu výkon těchto práv v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Zboží dle Smlouvy.

10.3 V případě, že se ke Zboží vztahují Práva duševního vlastnictví, nebo know-how Prodávajícího, je Prodávající povinen zajistit Kupujícímu výkon těchto práv rozsahu nezbytném k řádnému užívání Zboží dle Smlouvy.

10.4 Pokud Prodávající poskytne jinému subjektu v rámci nabídky Zboží a služeb možnost seznámit se s Právy duševního vlastnictví třetích osob, nebo vlastních, dle odst. 10.1., 10.2. a 10.3. a následně nedojde k uzavření Smlouvy, není tento jiný subjekt oprávněn s těmito právy jakkoliv nakládat. V případě, že jiný subjekt poruší toto ustanovení je tento povinen nahradit způsobenou škodu v její plné výši.

10.5 Pokud Prodávající poskytne a zajistí Kupujícímu výkon Práv duševního vlastnictví třetích osob, nebo vlastních, dle odst. 10.1, 10.2 a 10.3 a Kupující při výkonu těchto práv překročí rozsah nezbytný k řádnému užívání zboží dle Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% hodnoty realizovaného plnění, přičemž není dotčeno právo na náhradu škody.